حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

جوانان و ایمنی راه ها
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦  

 

مطابق گزارش جهانی پیشگیری از حوادث ترافیکی که در سال ٢٠٠۴، مشترکا توسط سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی منتشر شده است، در میان نوجوانان و جوانان ١۵ تا ٢٩ سال، ایدز نخستین و حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ و میر است. در میان کودکان ۵ تا ١۴ سال نیز حوادت ترافیکی پس از بیماری های خاص کودکان دومین عامل مرگ و میر است. نکته جالب اینجاست که با افزایش سن، عامل حوادث ترافیکی به عنوان یک عامل مرگ و میر نزول می کند. به گونه ای که در سنین ٣٠ تا ۴۴ سال به سومین عامل و در سنین ۴۵ تا ۵٩ سال به هشتمین عامل تبدیل می شود.

این آمار حاکی از این واقعیت است که کودکان، نوجوانان و جوانان، آسیب پذیرترین افراد در خیابان ها و جاده ها هستند.


کلمات کلیدی: