جوانان و ایمنی راه ها

 

مطابق گزارش جهانی پیشگیری از حوادث ترافیکی که در سال ٢٠٠۴، مشترکا توسط سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی منتشر شده است، در میان نوجوانان و جوانان ١۵ تا ٢٩ سال، ایدز نخستین و حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ و میر است. در میان کودکان ۵ تا ١۴ سال نیز حوادت ترافیکی پس از بیماری های خاص کودکان دومین عامل مرگ و میر است. نکته جالب اینجاست که با افزایش سن، عامل حوادث ترافیکی به عنوان یک عامل مرگ و میر نزول می کند. به گونه ای که در سنین ٣٠ تا ۴۴ سال به سومین عامل و در سنین ۴۵ تا ۵٩ سال به هشتمین عامل تبدیل می شود.

این آمار حاکی از این واقعیت است که کودکان، نوجوانان و جوانان، آسیب پذیرترین افراد در خیابان ها و جاده ها هستند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
بارانی

... [ناراحت][ناراحت] خوب شد من زودتر بزرگ شدم [نیشخند] حالا بايد نگران عوامل ديگه مرگ باشم... [شوخی]